دی
۵
۱۳۹۱

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

(بر اساس کتاب آقای دکتر علی اکبر ولایتی)

بخش اول

ص ۱۹:کدامیک بر  تعریف تمدن منطبق می باشد:

تمدن حاصل تعالی فرهنگ وپذیرش نظم اجتماعی است.

ص۱۹:آیا جامعه غیر متمدن می تواند از فرهنگ برخوردار باشد؟

 بله همانند بومیان استرالیا که غیر متمدن ولی دارای فرهنگ می باشند.

 ص ۱۹ : تعریف فرهنگ: مجموعه ای است از سنت ها، باورها، آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی یا اجتماعی

ص ۲۰: کدام یک جزء عوامل زایش و اعتلای تمدن ها نمی باشند؟

ص ۲۰ : از نظر ابن خلدون سیر مراحل یک تمدن کدام ها هستند:

 ۱- مرحله پیکار و مبارزه اولیه ۲- مرحله پیدایش استبداد ۳- مرحله تجمل و فساد

ص ۲۰:کدام یک جزو عوامل انحطاط تمدن ها به شمار می رود؟

ص ۲۱: بازار عکاظ در عربستان از لحاظ فرهنگی چه اهمیتی داشت؟

ص ۲۲ : بیعت عقبه اول بین چه کسانی منعقد شد؟

ص ۲۲ نخستین دعوت گر اسلام در مدینه چه کسی بود؟

ص ۲۲: بنای جامعه اسلامی در مدینه بر ۳ پایه قرار داشت آنها را نام ببرید؟

۱- بنای مسجد ۲- پیمان برادری ۳- همکاری میان مسلمانان و غیر مسلمانان

ص ۲۳: آیات نازل شده در مدینه با آیات مکی چه تفاوت عمده ای داشت؟

 در مدینه، آیه ها بیشتر مربوط به قوانین شرع و احکام اجتماعی بوده است.

ص۲۳: پیامبر برای تشکیل نظام اداری و ساختار دیوانی چه تلاش هایی کرد؟

 ۱- برگزیدن دبیران و سپردن وظایف و اعزام کارگزاران به دیگر نقاط برای بسط حاکمیت اسلام یا گردآوری زکات و یا ساماندهی امور اجتماعی

ص۲۳: لشکرکشی اعراب به سایر سرزمین ها از روزگار چه کسی آغاز شد؟

از دوره خلیفه اول ابوبکر

ص ۲۳: از علل  سقوط کشورهای قدرتمندی چون ایران و سوریه به دست اعراب، بیزای مردم این کشور ها از دولتهای خود بوده است.

بخش دوم

ص ۲۵: به جای کلمه عقل در قرآن کریم کدام واژه یا عبارت آمده است؟ اولوا الالباب

ص ۲۵: نمونه ای از تشویق پیامبر یا ائمه را در خصوص علم اندوزی بنویسید؟ آموختن علم و دانش بر هر مرد و زن واجب است.

ص ۲۶: مقارن ظهور اسلام چه نوع خطی در عربستان (حجاز) رایج بوده است؟

ص ۲۷:پیشینه آشنایی مسلمانان با کاغذ به چه زمانی بر می گردد؟ این صنعت از کدام شهر به دیگر سرزمین های اسلامی راه یافت؟

 از زمان فتوح اسلامی در ماوراء النهر – از سمرقند

ص ۲۷: کدام یک از موارد زیر به عنوان یکی از عوامل فرهنگی در گسترش اسلام نقش بسزایی داشته است؟ کاغذ

ص۲۷: کدام کشور به عنوان منبع اصلی در راه یابی علوم عقلی به جهان اسلام مطرح می باشد؟

ص ۲۷: اولین برخورد و آشنایی مسلمانان با علوم یونانی از طریق پزشکان بوده است.

ص ۲۸: کدام یک از مراکز علمی ایران قدیم در ورود علوم به جهان اسلام نقش مؤثری ایفا کرده است؟جندی شاپور

ص ۲۸: یکی از کتب مهم نجومی که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد را نام ببرید؟زیج شهریار

ص ۲۹: عصر نهضت ترجمه در دنیای اسلام مربوط به چه دوره ای از تاریخ اسلام می باشد؟ دوره اول خلافت عباسی

ص ۲۹: عصر نهضت ترجمه اسلامی حدوداً چه مدت ادامه یافت؟حدود ۲۰۰ سال

ص ۲۹-۳۰ : نام دو تن از مترجمان مربوط به نهضت ترجمه در دنیای اسلام را بنویسید؟ حنین بن اسحاق، عبدالله بن مقفع

ص ۳۱: بیت الحکمه چگونه جایی بوده است؟

ص ۳۱: دارالعلم ها چگونه مراکزی بودند؟

ص ۳۱: نام دو دارالعلم را بنویسید؟

ص ۳۲:  نظامیه ها  چگونه مؤسساتی بودند؟

ص ۳۳: مؤسس مدارس نظامیه چه کسی بود؟

ص۳۳: نام دو مسجد را که فعالیت آموزشی داشتند بنویسید؟

ص ۳۲: مارستان چگونه مؤسسه ای بود؟

ص۳۳: ربع رشیدی و شنب غازانی در زمان کدام سلسله ایرانی تأسیس شدند؟

بخش سوم

ص ۳۵: برای طبقه بندی علوم، مسلمانان نخست آنها را چگونه تقسیم می کردند؟

 تقسیم به نظری و عملی

ص ۳۵: منظور از علوم نظری یا حکمت نظری چیست؟

ص ۳۵: علوم نظری به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

ص ۳۵:  علوم عملی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

ص ۳۶: منظور از علوم غیرشرعی چه دانشهایی هستند؟

ص ۳۶: در طبقه بندی دانشها به علوم شرعی و علوم غیر شرعی ، منظور از علوم شرعی چیست؟ و چه چیزهایی را در بر می گیرد؟

ص ۳۶: نخستین دانشمند اسلامی که به طبقه بندی علوم توجه ویژه کرده است  کیست؟ نام کتابش چیست؟

ص ۳۶: فارابی در کتاب احصاء العلوم معرفت را به چند فصل تقسیم کرده، نام ببرید؟

ص ۳۶: کتاب مفاتیح العلوم از کیست؟ موضوع این کتاب چیست؟

ص ۳۷: مهمترین نقش ریاضیدانان مسلمان در ارتباط با تکامل علم ریاضی چه بود؟

ص ۳۷: مسلمانان از چه طریق با شیوة عدد نویسی هندی آشنا شدند؟

ص ۳۸: کدام دانشمند ایرانی در پدید آوردن دانش جبر نقش فراوانی داشت؟ نام کتاب او را بنویسید.

ص ۳۹: کتاب شکل القطاع از کیست و موضوع آن چیست؟

ص ۴۰: اندیشه های کدام دانشمند یونانی بر نجوم اسلامی اثر فراوانی گذاشته است؟ نام کتاب او چیست؟

ص ۴۱: نام یک نویسندة مسلمان را که به آرای نجومی بطلمیوس ایراد گرفته است یاد کنید؟ نام کتاب او را بنویسید.

ص ۴۲: کدام یک از شخصیتهای زیر طرفدار مدل خورشید مرکزی بودند؟

ص ۴۲: دانش مکانیک نزد مسلمانان چه خوانده می شد؟

ص ۴۳: یکی از اختراعات مسلمانان در زمینة مکانیک را بنویسید.

ص ۴۴: ترجمه آثار کدام دانشمندان یونانی در دانش پزشکی اسلامی اثر گذاشته است؟ جالینوس و بقراط

ص۴۵: کتاب «الحاوی» نوشتة رازی در چه دانشی است؟

ص ۴۵: لقب جالینوس عرب به دو تن از دانشمندان مسلمان داده شده، آن دو کدامند؟

ص ۴۶: کاشف گردش ریوی خون کیست؟

ص ۴۶: مهمترین اثر یونانی در دانش گیاه شناسی و داروشناسی که به مسلمانان  رسیده است از کیست؟ کتابش چه نام دارد؟ مترجم آن را نام ببرید؟

ص ۴۷: اکسیر چگونه ماده ای بوده است؟

ص ۴۹: اولین فیلسوف مسلمان کیست؟ به او چه لقبی داده اند؟

ص ۵۰: معلم ثانی لقب کدام فیلسوف اسلامی است؟

ص ۵۱: اخوان الصفا چه کسانی بودند؟

ص ۵۲: بزرگترین فیلسوف ایرانی در قرن ۱۱ چه کسی بود و چه لقبی داشت؟

ص ۵۳: نام یکی از دانشمندان مسلمان را که به شرح و توصیف منطق ارسطو پرداخته است، بنویسید؟

ص ۵۴: یک کتاب دربارة سیرة پیامبر و یک کتاب درباره جنگهای ایشان را نام ببرید و نویسندگان آنها را نیز بنویسید.

ص ۵۵: سه کتاب تاریخی که به زبان فارسی به نگارش درآمده اند را با ذکر نویسندگان یاد کنید.

ص ۵۶: آشنایی ایرانیان با روش جدید تاریخ نگاری به شیوه اروپایی، از چه هنگام آغاز گردید؟

ص ۵۷: تاریخ نگاری دودمانی به چه نوع نوشته های تاریخی اطلاق می شود؟

ص ۵۸: کتاب «سوریا سدهانته» به چه زبانی است و چه معلوماتی را در بر دارد؟

ص ۵۹:  نام کتاب جغرافیایی ابن خردادبه را  ذکر کنید.

ص ۶۰: یک کتاب از سفرنامه های اسلامی را یاد کنید.

ص ۶۱: به چه دلیل، شعر و شاعری در زمان بنی امیه مورد توجه قرار گرفت؟

ص ۶۲: نام یک سلسله ایرانی را که اهمیت زیادی به نثر و نظم پارسی می داد بنویسید.

ص ۶۳: سبک عراقی در شعر، مربوط به چه دوره ای می باشد؟ و چرا به این نام خوانده شده است؟

ص ۶۴: حمله مغول به ایران، چه اثری بر زبان و ادب پارسی نهاد؟

ص ۶۵: پایه گذار علم قرائت کیست؟

ص ۶۶: نام دو تن از قراء سبعه را بنویسید؟

ص ۶۷: منظور از تفسیر عقلی قرآن چیست؟

ص ۶۸: تفسیر تاریخی چه نوع تفسیری است؟

ص ۶۹:  نام سه تفسیر را که توسط دانشمندان ایرانی نوشته شده (با ذکر نام نویسنده) یاد کنید؟

ص ۷۰: نام سه کتاب از کتب حدیثی شیعه را بنویسید.

ص ۷۱: صحاح سته چه نوع کتابهایی هستند؟

ص ۷۲: سه گرایش عمدة فقهی میان شیعیان عبارت است از: ……

گرایش اهل حدیث، مجتهدان، متکلمان

ص ۷۳: احیاگر فقه اخباریها در سده یازدهم کیست؟

ص ۷۵: نویسنده کتاب ولایت فقیه کیست؟

ص ۷۶: نام مؤسسان مکاتب فقهی چهارگانه اهل سنت را بنویسید.

ص ۷۸: کدام مفتی بزرگ مصر، اجازة تبعیت از نظریات فقهای شیعه را صادر کرد؟

ص ۸۰: موضوع علم کلام چیست؟

ص ۸۲: کدام دانشمند اعتقاد داشت که عوام را باید از علم کلام بازداشت؟ غزالی

ص ۸۳: تصوف از نظر لغوی به چه معناست؟

ص ۸۳: دو نظر مختلف در مورد ریشه کلمه صوفی را بنویسید؟

ص ۸۴: نام یکی از صوفیان را که به جرم تصوف کشته شده است بنویسید.

ص ۸۵: علت جاذبه زیاد تصوف در سده های پنجم  تا هفتم هجری چه بود؟

ص ۸۵: علت قتل عین القضات همدانی چه بود؟

ص ۸۶: نام یکی از صوفیان را که برای دست یابی به قدرت از گروه صوفیان سود جسته است و به فعالیت نظامی پرداخته است بنویسید؟

ص ۸۶: لقب قزلباش مربوط به کدام دوران سلسله  ایرانی می باشد؟

ص ۸۷: لقب «خلیفه الخلفا» را به چه کسی می دادند؟

ص ۸۷: جهاد اکبر به چه معناست؟

ص ۸۸: ابن عمار حنبلی بغدادی به نقل از رسول خدا چه علائمی را برای جوانمردان (اهل فتوت) بر شمرده است؟

ص ۸۹: آیین جوانمردی به چه طریقی از کشورهای اسلامی به اروپا راه یافته است؟

ص ۹۱: سراینده کنزالحقایق کیست؟

بخش پنجم

ص ۱۰۳: عربستان پیش از اسلام از لحاظ هنری چه وضعی داشت؟

ص ۱۰۳: معماری اسلامی دارای سه نوع بنای عمده می باشد، آنها را نام ببرید؟ مدرسه، مسجد، آرامگاه

ص ۱۰۴: بیت المقدس (قبه الصخره) توسط چه کسی و در چه دوره ای ساخته شد؟

ص ۱۰۵: دو آرامگاه زیبای ایرانی را نام ببرید؟

 آرامگاه قابوس، آرامگاه شاه اسماعیل سامانی

ص ۱۰۶: از چه دوره ای در ایران هنرهای دستی اندک اندک روبه انحطاط نهاد؟

ص ۱۰۷: اثر تاریخی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی چه نام داشت؟

ص ۱۰۸: گورکانیان هند از نسل چه کسی هستند؟

ص ۱۰۹: نام یک نقاش معروف ایرانی را مربوط به قرن نه هجری بنویسید؟ کمال الدین بهزاد

ص ۱۱۰: میدان نقش جهان از ساخته های کدام پادشاه ایرانی است؟

ص ۱۱۱: نام دو تن از نگارگران بزرگ عصر صفوی را بنویسید؟

رضا عباسی و آقا رضا

ص ۱۱۲: بانی تاج محل کیست، علت ساخت این بنا چه بود، سبک بنا تحت تأثیر معماری کدام کشور قرار دارد؟

ص ۱۱۳: نام دو فیلسوف ایرانی را که به موسیقی پرداختند بنویسید؟

بخش ششم

ص۱۱۷:راه های انتقال علم و تمدن از اسلام به غرب را بنویسید.

ص۱۱۸:دلایل بیرونی ترجمه آثار اسلامی به زبان های اروپایی را بنویسید.

ص۱۱۸:به یک دلیل از دلایل درونی ترجمه آثار اسلامی به زبان های اروپایی را بنویسید.

ص۱۱۸:دو دوره بزرگ نهضت ترجمه آثار عربی-اسلامی به زبان های اروپایی را شرح دهید.

ص۱۱۸-۱۱۹:نام دو مترجم بزرگ آثار عربی-اسلامی به زبان های اروپایی را بنویسید.

ص۱۲۰-۱۲۱:یک اثر پزشکی اسلامی را که در پزشکی مغرب زمین اثرگزار بوده است ، نام ببرید.

ص۱۲۱-۱۲۲:به دو مورد از اثرپذیری اروپائیان از ریاضیات اسلامی اشاره کنید.

ص۱۲۳:آغازپیشرفت های جدید در ستاره شناسی اروپائیان به چه طریق آغاز گردید؟

ص۱۲۴: یک دستگاه انتقال یافته از جهان اسلام به دنیای غرب را ذکر کنید.

ص۱۲۷:نام دو نوع پارچه متداول در غرب را که منشأ اسلامی دارد ، یاد کنید.

ص۱۳۰:جام سن لوئی از کجا اقتباس شده و چه کاربردی داشت؟

ص۱۳۰: به سه اختراع مسلمین در زمینه ادوات موسیقی اشاره کنید.

ص۱۳۲-۱۳۴:دو گونه تأثیر مسلمین بر هنر معماری اروپایی را بنویسید.

بخش هفتم

ص ۱۳۷: علل بیرونی رکود تمدن اسلامی به نظر نویسنده عبارتند از ……..

ص ۱۳۷: قویترین انگیزه اروپائیان برای به راه انداختن جنگهای صلیبی چه بوده است؟

ص ۱۳۸: قرن ۱۳ میلادی چه لقبی یافته است؟

ص ۱۳۹: خلیفه عباسی چه نقشی در یورش مغولان به جهان اسلام داشت؟

ص ۱۴۲: نقش خواجه نصیرالدین طوسی در ترغیب مغولان به حمایت از فرهنگ و تمدن اسلامی چگونه بود؟

ص  ۱۴۳: نام اندلس از چه چیزی اقتباس شده است؟

ص ۱۴۳: علل ضعف ویزیگوتها در اسپانیا کدام ها بودند؟

ص ۱۴۳: تنگه جبل الطارق به نام چه کسی نامگذاری شده است؟

ص ۱۴۶: دو عامل از عوامل داخلی مؤثر در افول مسلمانان در اندلس را بنویسید.

ص ۱۵۰ به بعد: به نظر نویسنده علل درونی رکود تمدن اسلامی عبارتند از …

ص ۱۵۲: استبداد چه تأثیر نامطلوبی یر جامعه می گذارد؟

۱۵۴: دوره چهارم از عمر حکومت ها به نظر ابن خلدون چه شرایطی پیدا می کند؟

ص ۱۵۶: تحجر و جمود را تعریف کنید؟

بخش نهم

ص ۱۹۱: استعمار از نظر لغوی به چه معناست؟ به لحاظ سیاسی چه معنایی دارد؟

ص ۱۹۱: مارکسیست ها از چه کلمه ای به معنای استعمار استفاده می کنند؟

ص ۱۹۲: کشورهای استعمارگر برای تداوم بهره کشی خود از کشورهای زیر سلطه چه چیزهایی را لازم دیدند؟

ص ۱۹۲: نظریه «دولت و اغراض سیاسی» در مورد گسترش استعمار بر چه چیزی تأکید دارد؟

ص ۱۹۲- ۱۹۳: تمایل دولتهای قدرتمند به گسترش سرزمینشان چه تأثیری بر ظهور و گسترش استعمار داشت؟

ص ۱۹۳: استعمار به عنوان پدیده ای نژادی چگونه استعمار را توجیه می کند؟

ص ۱۹۳: استعمار به عنوان پدیده ای اقتصادی چگونه گسترش استعمار را بیان می کند؟

ص ۱۹۳: اولین گروه از کشورهای استعمارگر که در آسیا به اعمال سلطه پرداختند از کدام کشور بودند؟

ص ۱۹۴: دوره نخست استعمار اروپائیان در آسیا با دوره دوم چه تفاوتی دارد؟

ص ۱۹۴: جنگ تریاک میان چه کشورهایی و در چه سالی درگرفت؟

ص ۱۹۵: در دوره جدید کدام کشور اروپایی توانست برای نخستین بار بر بخشی از خاک ایران استیلا یابد؟

ص ۱۹۶: دول انگلیس و روس برای کنترل فعالیتهای مالی کدام بانکها را در ایران تأسیس کردند؟

ص ۱۹۷: رشد سریع جریان استعمار زدایی از چه هنگام آغاز گردید؟

ص ۱۹۷: «استعمار نو» به چه شکلی سلطه خویش را اعمال می کند؟

ص ۱۹۸: شرکت های فراملیتی چه نوع شرکتهایی هستند؟

ص ۱۹۹: شرکتهای فراملیتی چگونه می توانند موجب تنشهای اجتماعی و تعارضات فرهنگی گردند؟

ص ۱۹۹: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کدام نهاد بین المللی وابسته هستند؟

ص ۲۰۰: جهانی شدن چگونه اقتصاد کشورهای ضعیف را به خطر می اندازد؟

ص ۲۰۰: جهانی شدن چگونه فرهنگ کشور ها را به خطر می اندازد؟

ص ۲۰۳: به نظر اندیشمندانی چون فؤاد زکریا هدف از شرق شناسی چه بوده است؟

ص ۲۰۶: یکی از شرق شناسانی را که در خدمت دول استعمارگر بوده است نام ببرید؟

ص ۲۰۷: شرق شناسان با مطالعه جوامع شرقی چگونه می توانستند در خدمت استعمارگران باشند؟

ص ۲۰۸: چه کسی برای نخستین بار بار واژه صهیونیسم را بر جنبش یهودیان اطلاق کرد؟

ص ۲۱۲: اسرائیل رسماً از چه سالی موجودیت یافت؟

ص ۲۱۲: اسلامی شدن مسئله فلسطین و اسرائیل از نتایج کدام رویداد تاریخی است؟

ص ۲۱۴: محور اصلی ناپایداری در جامعه اسرائیل چیست؟

 دانشجویان محترم می توانید با مراجعه به این سایت از مجموعه نمونه سوالات تاريخ فرهنگ و تمدن استفاده نمایید

http://www.pnu-club.com/pnu.thread6494.html

 با آرزوی موفقیت برای همه شما

منبع:holybible.blogfa.com

درباره نویسنده: انفـورماتیک دو

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است و سعادت و شقاوت هر انسانی به اراده ی همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید عزیز و سر بلند باشید، باید از سرمایه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنید و با اراده و عزم راسخ به طرف علم و عمل و کسب دانش حرکت کنید.

فرستادن دیدگاه

دیدگاه‎های تازه

  • بارگزاری...

هم اکنون درخواست خود را بیان کنید!

qaj

بازدیدها

  • بازدید امروز: 197
  • بازدید دیروز: 1117
  • کل نوشته‌ها: 615
  • کل دیدگاه‌ها: 3861