Dec
25
2012

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

(بر اساس کتاب آقای دکتر علی اکبر ولایتی)

بخش اول

ص 19:کدامیک بر  تعریف تمدن منطبق می باشد:

تمدن حاصل تعالی فرهنگ وپذیرش نظم اجتماعی است.

ص19:آیا جامعه غیر متمدن می تواند از فرهنگ برخوردار باشد؟

 بله همانند بومیان استرالیا که غیر متمدن ولی دارای فرهنگ می باشند.

 ص 19 : تعریف فرهنگ: مجموعه ای است از سنت ها، باورها، آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی یا اجتماعی

ص 20: کدام یک جزء عوامل زایش و اعتلای تمدن ها نمی باشند؟

ص 20 : از نظر ابن خلدون سیر مراحل یک تمدن کدام ها هستند:

 1- مرحله پیکار و مبارزه اولیه 2- مرحله پیدایش استبداد 3- مرحله تجمل و فساد

ص 20:کدام یک جزو عوامل انحطاط تمدن ها به شمار می رود؟

ص 21: بازار عکاظ در عربستان از لحاظ فرهنگی چه اهمیتی داشت؟

ص 22 : بیعت عقبه اول بین چه کسانی منعقد شد؟

ص 22 نخستین دعوت گر اسلام در مدینه چه کسی بود؟

ص 22: بنای جامعه اسلامی در مدینه بر 3 پایه قرار داشت آنها را نام ببرید؟

1- بنای مسجد 2- پیمان برادری 3- همکاری میان مسلمانان و غیر مسلمانان

ص 23: آیات نازل شده در مدینه با آیات مکی چه تفاوت عمده ای داشت؟

 در مدینه، آیه ها بیشتر مربوط به قوانین شرع و احکام اجتماعی بوده است.

ص23: پیامبر برای تشکیل نظام اداری و ساختار دیوانی چه تلاش هایی کرد؟

 1- برگزیدن دبیران و سپردن وظایف و اعزام کارگزاران به دیگر نقاط برای بسط حاکمیت اسلام یا گردآوری زکات و یا ساماندهی امور اجتماعی

ص23: لشکرکشی اعراب به سایر سرزمین ها از روزگار چه کسی آغاز شد؟

از دوره خلیفه اول ابوبکر

ص 23: از علل  سقوط کشورهای قدرتمندی چون ایران و سوریه به دست اعراب، بیزای مردم این کشور ها از دولتهای خود بوده است.

بخش دوم

ص 25: به جای کلمه عقل در قرآن کریم کدام واژه یا عبارت آمده است؟ اولوا الالباب

ص 25: نمونه ای از تشویق پیامبر یا ائمه را در خصوص علم اندوزی بنویسید؟ آموختن علم و دانش بر هر مرد و زن واجب است.

ص 26: مقارن ظهور اسلام چه نوع خطی در عربستان (حجاز) رایج بوده است؟

ص 27:پیشینه آشنایی مسلمانان با کاغذ به چه زمانی بر می گردد؟ این صنعت از کدام شهر به دیگر سرزمین های اسلامی راه یافت؟

 از زمان فتوح اسلامی در ماوراء النهر – از سمرقند

ص 27: کدام یک از موارد زیر به عنوان یکی از عوامل فرهنگی در گسترش اسلام نقش بسزایی داشته است؟ کاغذ

ص27: کدام کشور به عنوان منبع اصلی در راه یابی علوم عقلی به جهان اسلام مطرح می باشد؟

ص 27: اولین برخورد و آشنایی مسلمانان با علوم یونانی از طریق پزشکان بوده است.

ص 28: کدام یک از مراکز علمی ایران قدیم در ورود علوم به جهان اسلام نقش مؤثری ایفا کرده است؟جندی شاپور

ص 28: یکی از کتب مهم نجومی که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد را نام ببرید؟زیج شهریار

ص 29: عصر نهضت ترجمه در دنیای اسلام مربوط به چه دوره ای از تاریخ اسلام می باشد؟ دوره اول خلافت عباسی

ص 29: عصر نهضت ترجمه اسلامی حدوداً چه مدت ادامه یافت؟حدود 200 سال

ص 29-30 : نام دو تن از مترجمان مربوط به نهضت ترجمه در دنیای اسلام را بنویسید؟ حنین بن اسحاق، عبدالله بن مقفع

ص 31: بیت الحکمه چگونه جایی بوده است؟

ص 31: دارالعلم ها چگونه مراکزی بودند؟

ص 31: نام دو دارالعلم را بنویسید؟

ص 32:  نظامیه ها  چگونه مؤسساتی بودند؟

ص 33: مؤسس مدارس نظامیه چه کسی بود؟

ص33: نام دو مسجد را که فعالیت آموزشی داشتند بنویسید؟

ص 32: مارستان چگونه مؤسسه ای بود؟

ص33: ربع رشیدی و شنب غازانی در زمان کدام سلسله ایرانی تأسیس شدند؟

بخش سوم

ص 35: برای طبقه بندی علوم، مسلمانان نخست آنها را چگونه تقسیم می کردند؟

 تقسیم به نظری و عملی

ص 35: منظور از علوم نظری یا حکمت نظری چیست؟

ص 35: علوم نظری به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

ص 35:  علوم عملی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

ص 36: منظور از علوم غیرشرعی چه دانشهایی هستند؟

ص 36: در طبقه بندی دانشها به علوم شرعی و علوم غیر شرعی ، منظور از علوم شرعی چیست؟ و چه چیزهایی را در بر می گیرد؟

ص 36: نخستین دانشمند اسلامی که به طبقه بندی علوم توجه ویژه کرده است  کیست؟ نام کتابش چیست؟

ص 36: فارابی در کتاب احصاء العلوم معرفت را به چند فصل تقسیم کرده، نام ببرید؟

ص 36: کتاب مفاتیح العلوم از کیست؟ موضوع این کتاب چیست؟

ص 37: مهمترین نقش ریاضیدانان مسلمان در ارتباط با تکامل علم ریاضی چه بود؟

ص 37: مسلمانان از چه طریق با شیوة عدد نویسی هندی آشنا شدند؟

ص 38: کدام دانشمند ایرانی در پدید آوردن دانش جبر نقش فراوانی داشت؟ نام کتاب او را بنویسید.

ص 39: کتاب شکل القطاع از کیست و موضوع آن چیست؟

ص 40: اندیشه های کدام دانشمند یونانی بر نجوم اسلامی اثر فراوانی گذاشته است؟ نام کتاب او چیست؟

ص 41: نام یک نویسندة مسلمان را که به آرای نجومی بطلمیوس ایراد گرفته است یاد کنید؟ نام کتاب او را بنویسید.

ص 42: کدام یک از شخصیتهای زیر طرفدار مدل خورشید مرکزی بودند؟

ص 42: دانش مکانیک نزد مسلمانان چه خوانده می شد؟

ص 43: یکی از اختراعات مسلمانان در زمینة مکانیک را بنویسید.

ص 44: ترجمه آثار کدام دانشمندان یونانی در دانش پزشکی اسلامی اثر گذاشته است؟ جالینوس و بقراط

ص45: کتاب «الحاوی» نوشتة رازی در چه دانشی است؟

ص 45: لقب جالینوس عرب به دو تن از دانشمندان مسلمان داده شده، آن دو کدامند؟

ص 46: کاشف گردش ریوی خون کیست؟

ص 46: مهمترین اثر یونانی در دانش گیاه شناسی و داروشناسی که به مسلمانان  رسیده است از کیست؟ کتابش چه نام دارد؟ مترجم آن را نام ببرید؟

ص 47: اکسیر چگونه ماده ای بوده است؟

ص 49: اولین فیلسوف مسلمان کیست؟ به او چه لقبی داده اند؟

ص 50: معلم ثانی لقب کدام فیلسوف اسلامی است؟

ص 51: اخوان الصفا چه کسانی بودند؟

ص 52: بزرگترین فیلسوف ایرانی در قرن 11 چه کسی بود و چه لقبی داشت؟

ص 53: نام یکی از دانشمندان مسلمان را که به شرح و توصیف منطق ارسطو پرداخته است، بنویسید؟

ص 54: یک کتاب دربارة سیرة پیامبر و یک کتاب درباره جنگهای ایشان را نام ببرید و نویسندگان آنها را نیز بنویسید.

ص 55: سه کتاب تاریخی که به زبان فارسی به نگارش درآمده اند را با ذکر نویسندگان یاد کنید.

ص 56: آشنایی ایرانیان با روش جدید تاریخ نگاری به شیوه اروپایی، از چه هنگام آغاز گردید؟

ص 57: تاریخ نگاری دودمانی به چه نوع نوشته های تاریخی اطلاق می شود؟

ص 58: کتاب «سوریا سدهانته» به چه زبانی است و چه معلوماتی را در بر دارد؟

ص 59:  نام کتاب جغرافیایی ابن خردادبه را  ذکر کنید.

ص 60: یک کتاب از سفرنامه های اسلامی را یاد کنید.

ص 61: به چه دلیل، شعر و شاعری در زمان بنی امیه مورد توجه قرار گرفت؟

ص 62: نام یک سلسله ایرانی را که اهمیت زیادی به نثر و نظم پارسی می داد بنویسید.

ص 63: سبک عراقی در شعر، مربوط به چه دوره ای می باشد؟ و چرا به این نام خوانده شده است؟

ص 64: حمله مغول به ایران، چه اثری بر زبان و ادب پارسی نهاد؟

ص 65: پایه گذار علم قرائت کیست؟

ص 66: نام دو تن از قراء سبعه را بنویسید؟

ص 67: منظور از تفسیر عقلی قرآن چیست؟

ص 68: تفسیر تاریخی چه نوع تفسیری است؟

ص 69:  نام سه تفسیر را که توسط دانشمندان ایرانی نوشته شده (با ذکر نام نویسنده) یاد کنید؟

ص 70: نام سه کتاب از کتب حدیثی شیعه را بنویسید.

ص 71: صحاح سته چه نوع کتابهایی هستند؟

ص 72: سه گرایش عمدة فقهی میان شیعیان عبارت است از: ……

گرایش اهل حدیث، مجتهدان، متکلمان

ص 73: احیاگر فقه اخباریها در سده یازدهم کیست؟

ص 75: نویسنده کتاب ولایت فقیه کیست؟

ص 76: نام مؤسسان مکاتب فقهی چهارگانه اهل سنت را بنویسید.

ص 78: کدام مفتی بزرگ مصر، اجازة تبعیت از نظریات فقهای شیعه را صادر کرد؟

ص 80: موضوع علم کلام چیست؟

ص 82: کدام دانشمند اعتقاد داشت که عوام را باید از علم کلام بازداشت؟ غزالی

ص 83: تصوف از نظر لغوی به چه معناست؟

ص 83: دو نظر مختلف در مورد ریشه کلمه صوفی را بنویسید؟

ص 84: نام یکی از صوفیان را که به جرم تصوف کشته شده است بنویسید.

ص 85: علت جاذبه زیاد تصوف در سده های پنجم  تا هفتم هجری چه بود؟

ص 85: علت قتل عین القضات همدانی چه بود؟

ص 86: نام یکی از صوفیان را که برای دست یابی به قدرت از گروه صوفیان سود جسته است و به فعالیت نظامی پرداخته است بنویسید؟

ص 86: لقب قزلباش مربوط به کدام دوران سلسله  ایرانی می باشد؟

ص 87: لقب «خلیفه الخلفا» را به چه کسی می دادند؟

ص 87: جهاد اکبر به چه معناست؟

ص 88: ابن عمار حنبلی بغدادی به نقل از رسول خدا چه علائمی را برای جوانمردان (اهل فتوت) بر شمرده است؟

ص 89: آیین جوانمردی به چه طریقی از کشورهای اسلامی به اروپا راه یافته است؟

ص 91: سراینده کنزالحقایق کیست؟

بخش پنجم

ص 103: عربستان پیش از اسلام از لحاظ هنری چه وضعی داشت؟

ص 103: معماری اسلامی دارای سه نوع بنای عمده می باشد، آنها را نام ببرید؟ مدرسه، مسجد، آرامگاه

ص 104: بیت المقدس (قبه الصخره) توسط چه کسی و در چه دوره ای ساخته شد؟

ص 105: دو آرامگاه زیبای ایرانی را نام ببرید؟

 آرامگاه قابوس، آرامگاه شاه اسماعیل سامانی

ص 106: از چه دوره ای در ایران هنرهای دستی اندک اندک روبه انحطاط نهاد؟

ص 107: اثر تاریخی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی چه نام داشت؟

ص 108: گورکانیان هند از نسل چه کسی هستند؟

ص 109: نام یک نقاش معروف ایرانی را مربوط به قرن نه هجری بنویسید؟ کمال الدین بهزاد

ص 110: میدان نقش جهان از ساخته های کدام پادشاه ایرانی است؟

ص 111: نام دو تن از نگارگران بزرگ عصر صفوی را بنویسید؟

رضا عباسی و آقا رضا

ص 112: بانی تاج محل کیست، علت ساخت این بنا چه بود، سبک بنا تحت تأثیر معماری کدام کشور قرار دارد؟

ص 113: نام دو فیلسوف ایرانی را که به موسیقی پرداختند بنویسید؟

بخش ششم

ص117:راه های انتقال علم و تمدن از اسلام به غرب را بنویسید.

ص118:دلایل بیرونی ترجمه آثار اسلامی به زبان های اروپایی را بنویسید.

ص118:به یک دلیل از دلایل درونی ترجمه آثار اسلامی به زبان های اروپایی را بنویسید.

ص118:دو دوره بزرگ نهضت ترجمه آثار عربی-اسلامی به زبان های اروپایی را شرح دهید.

ص118-119:نام دو مترجم بزرگ آثار عربی-اسلامی به زبان های اروپایی را بنویسید.

ص120-121:یک اثر پزشکی اسلامی را که در پزشکی مغرب زمین اثرگزار بوده است ، نام ببرید.

ص121-122:به دو مورد از اثرپذیری اروپائیان از ریاضیات اسلامی اشاره کنید.

ص123:آغازپیشرفت های جدید در ستاره شناسی اروپائیان به چه طریق آغاز گردید؟

ص124: یک دستگاه انتقال یافته از جهان اسلام به دنیای غرب را ذکر کنید.

ص127:نام دو نوع پارچه متداول در غرب را که منشأ اسلامی دارد ، یاد کنید.

ص130:جام سن لوئی از کجا اقتباس شده و چه کاربردی داشت؟

ص130: به سه اختراع مسلمین در زمینه ادوات موسیقی اشاره کنید.

ص132-134:دو گونه تأثیر مسلمین بر هنر معماری اروپایی را بنویسید.

بخش هفتم

ص 137: علل بیرونی رکود تمدن اسلامی به نظر نویسنده عبارتند از ……..

ص 137: قویترین انگیزه اروپائیان برای به راه انداختن جنگهای صلیبی چه بوده است؟

ص 138: قرن 13 میلادی چه لقبی یافته است؟

ص 139: خلیفه عباسی چه نقشی در یورش مغولان به جهان اسلام داشت؟

ص 142: نقش خواجه نصیرالدین طوسی در ترغیب مغولان به حمایت از فرهنگ و تمدن اسلامی چگونه بود؟

ص  143: نام اندلس از چه چیزی اقتباس شده است؟

ص 143: علل ضعف ویزیگوتها در اسپانیا کدام ها بودند؟

ص 143: تنگه جبل الطارق به نام چه کسی نامگذاری شده است؟

ص 146: دو عامل از عوامل داخلی مؤثر در افول مسلمانان در اندلس را بنویسید.

ص 150 به بعد: به نظر نویسنده علل درونی رکود تمدن اسلامی عبارتند از …

ص 152: استبداد چه تأثیر نامطلوبی یر جامعه می گذارد؟

154: دوره چهارم از عمر حکومت ها به نظر ابن خلدون چه شرایطی پیدا می کند؟

ص 156: تحجر و جمود را تعریف کنید؟

بخش نهم

ص 191: استعمار از نظر لغوی به چه معناست؟ به لحاظ سیاسی چه معنایی دارد؟

ص 191: مارکسیست ها از چه کلمه ای به معنای استعمار استفاده می کنند؟

ص 192: کشورهای استعمارگر برای تداوم بهره کشی خود از کشورهای زیر سلطه چه چیزهایی را لازم دیدند؟

ص 192: نظریه «دولت و اغراض سیاسی» در مورد گسترش استعمار بر چه چیزی تأکید دارد؟

ص 192- 193: تمایل دولتهای قدرتمند به گسترش سرزمینشان چه تأثیری بر ظهور و گسترش استعمار داشت؟

ص 193: استعمار به عنوان پدیده ای نژادی چگونه استعمار را توجیه می کند؟

ص 193: استعمار به عنوان پدیده ای اقتصادی چگونه گسترش استعمار را بیان می کند؟

ص 193: اولین گروه از کشورهای استعمارگر که در آسیا به اعمال سلطه پرداختند از کدام کشور بودند؟

ص 194: دوره نخست استعمار اروپائیان در آسیا با دوره دوم چه تفاوتی دارد؟

ص 194: جنگ تریاک میان چه کشورهایی و در چه سالی درگرفت؟

ص 195: در دوره جدید کدام کشور اروپایی توانست برای نخستین بار بر بخشی از خاک ایران استیلا یابد؟

ص 196: دول انگلیس و روس برای کنترل فعالیتهای مالی کدام بانکها را در ایران تأسیس کردند؟

ص 197: رشد سریع جریان استعمار زدایی از چه هنگام آغاز گردید؟

ص 197: «استعمار نو» به چه شکلی سلطه خویش را اعمال می کند؟

ص 198: شرکت های فراملیتی چه نوع شرکتهایی هستند؟

ص 199: شرکتهای فراملیتی چگونه می توانند موجب تنشهای اجتماعی و تعارضات فرهنگی گردند؟

ص 199: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کدام نهاد بین المللی وابسته هستند؟

ص 200: جهانی شدن چگونه اقتصاد کشورهای ضعیف را به خطر می اندازد؟

ص 200: جهانی شدن چگونه فرهنگ کشور ها را به خطر می اندازد؟

ص 203: به نظر اندیشمندانی چون فؤاد زکریا هدف از شرق شناسی چه بوده است؟

ص 206: یکی از شرق شناسانی را که در خدمت دول استعمارگر بوده است نام ببرید؟

ص 207: شرق شناسان با مطالعه جوامع شرقی چگونه می توانستند در خدمت استعمارگران باشند؟

ص 208: چه کسی برای نخستین بار بار واژه صهیونیسم را بر جنبش یهودیان اطلاق کرد؟

ص 212: اسرائیل رسماً از چه سالی موجودیت یافت؟

ص 212: اسلامی شدن مسئله فلسطین و اسرائیل از نتایج کدام رویداد تاریخی است؟

ص 214: محور اصلی ناپایداری در جامعه اسرائیل چیست؟

 دانشجویان محترم می توانید با مراجعه به این سایت از مجموعه نمونه سوالات تاريخ فرهنگ و تمدن استفاده نمایید

http://www.pnu-club.com/pnu.thread6494.html

 با آرزوی موفقیت برای همه شما

منبع:holybible.blogfa.com

درباره نویسنده: انفـورماتیک دو

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است و سعادت و شقاوت هر انسانی به اراده ی همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید عزیز و سر بلند باشید، باید از سرمایه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنید و با اراده و عزم راسخ به طرف علم و عمل و کسب دانش حرکت کنید.

فرستادن دیدگاه

دیدگاه‎های تازه

  • بارگزاری...

هم اکنون درخواست خود را بیان کنید!

qaj

بازدیدها

  • بازدید امروز: 4
  • بازدید دیروز: 554
  • کل بازدیدها: 419676
  • تاریخ به‌روزشدن سایت: 2014/09/16